Mám záujem o cenovú ponuku.

Elektronické cigarety v nefajčiarskych priestoroch?

Článok napísal autorizovaný bezpečnostný technik zo spoločnosti BEXPO venujúcej sa problematike BOZP a PO a s týmito problematikami spojenou témou zdravia zamestnancov.

V poslednej dobe sa veľmi rozšíril trend bezdymových cigariet a elektronických cigariet. V súvislosti s týmto trendom prišla do platnosti aj novelizácia zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá už rieši aj tieto náhrady fajčenia klasických cigariet. A však pri rozšírení týchto alternatív sa často stretávame aj s mylným názorom, že náhrady cigariet nie sú škodlivé a že nespadajú pod zákon o ochrane nefajčiarov, takže ich môžeme používať aj na miestach kde je fajčenie zakázané.

Problematiku ochrany nefajčiarov aj všetky miesta na ktorých je zakázane fajčenie rieši zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje: „podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia a podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“ (miesta so zákazom fajčenia sú vymenované v § 7 tohto zákona).

Aj keď žiadne z týchto miest nemôžeme považovať za menej dôležité, čo sa týka ochrany nefajčiarov, najviac rozoberaná téma sú však reštaurácie „zariadenia spoločného stravovania“, prípadne kaviarne a bary v ktorých majiteľ vydal zákaz fajčenia.

Zákon reguluje zákaz fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania tak, že fajčenie je zakázané: „v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia“ , ale fajčenie v kaviarňach a baroch nerieši, takže je tak na majiteľovi zariadenia, či zakáže fajčenie aj v priestoroch kde sa jedlo nepodáva.

Záver je taký, že akonáhle je na nejakom mieste „ZÁKAZ FAJČENIA“, tak tento zákaz sa vzťahuje aj na elektronické cigarety alebo bezdymové cigarety náhrady cigariet.

Za nezabezpečenie dodržiavania týchto zákazov môžu byť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe uložené nasledovne pokuty: Slovenská obchodná inšpekcia – od 331 eur do 3 319 eur (§ 8 ods. 2 až 4), Orgány verejného zdravotníctva – od 500 eur do 15 000 eur (§ 7 ods. 1 písm. b) až i)).

Za nezabezpečenie dodržiavania týchto zákazov môžu byť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe uložené nasledovne pokuty:

Slovenská obchodná inšpekcia – od 331 eur do 3 319 eur (§ 8 ods. 2 až 4)

Orgány verejného zdravotníctva – od 500 eur do 15 000 eur (§ 7 ods. 1 písm. b) až i))

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-377