Mám záujem o cenovú ponuku.

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo zahŕňa súbor opatrení a činností s cieľom minimalizovať vznik odpadov, zmierniť ich negatívny vplyv na životné prostredie a dodržiavať právne predpisy týkajúce sa nakladania s odpadmi.

Správne nakladanie s odpadmi a dodržiavanie legislatívy je dnes pre mnohé firmy výzvou. Naši pracovníci Vám pomôžu splniť zákonné povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Špecializujeme sa na komplexné technické a legislatívne riešenia pre firmy a prevádzky. Zabezpečíme včasné a riadne plnenie všetkých zákonných povinností týkajúcich sa nakladania s odpadmi prostredníctvom spracovania príslušnej evidencie, hlásení a interných predpisov.


Zodpovednosť voči prírode, efektivita voči Vášmu podnikaniu

Firma, ktorá sa zodpovedne stará o svoje vplyvy na životné prostredie a aktívne plní svoje povinnosti, nielen že napĺňa spoločenskú zodpovednosť, ale získava aj pozitívne výhody, ako sú zlepšená reputácia, posilnenie obrazu značky, optimalizácia nákladov prostredníctvom efektívneho hospodárenia či minimalizáciu rizika sankcií zo strany regulačných orgánov. Ochrana životného prostredia sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou firemnej stratégie a prínosom pre udržateľný a zodpovedný rozvoj podniku.


Odpadová legislatíva

Ochrana životného prostredia je dôležitou spoločenskou témou, ktorá sa vyskytuje hneď v niekoľkých legislatívnych normách. Povinnosti firiem určuje najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákon č. 364/2004 o vodách, a zákon č. 137/2010 o ovzduší.


Aké služby Vám zabezpečíme v súvislosti s ochranou ŽP?

Náš tím sa špecializuje v oblastiach odpadového hospodárstva, ochrany vodných tokov aj čistoty ovzdušia. Navštívime Vaše pracovisko, vyškolíme Vašich zamestnancov a navrhneme efektívne riešenia, ktorými splníte všetky svoje zákonné povinnosti a zároveň podáte pomocnú ruku prírode.

  • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

  • Školenia, ako nakladať s odpadom a nebezpečným odpadom

  • Vypracujeme identifikačné listy nebezpečných odpadov

  • Spracujeme a predložíme ohlásenia v oblasti nakladania s odpadmi

  • Vypracujeme plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku mimoriadneho zhoršenia stavu vôd

  • Spracujeme žiadosti k povoleniu zriadenia a užívania zdroja znečistenia ovzdušia

  • Vypracujeme prevádzkové poriadky

Okrem týchto služieb pre Vás vypracujeme aj ďalšiu dokumentáciu a počas celej doby spolupráce Vám budeme poskytovať poradenstvo a odporúčania pre minimálnu záťaž životného prostredia.


Čo získate?

  1. Záruku zákonného plnenia: S nami budete mať istotu, že v oblasti odpadového hospodárstva dodržiavate všetky platné zákony a normy.

  2. Administratívne odbremenenie: Uvoľnite sa od náročnej administratívy spojenej s odpadovým hospodárstvom a s dôverou nám zverte túto zodpovednosť.

  3. Minimalizáciu rizika sankcií: Naši odborníci Vám pomôžu minimalizovať riziko sankcií zo strany kontrolných orgánov štátu.

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Nadežda Paulíková-img