Mám záujem o cenovú ponuku.

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP je nevyhnutnou súčasťou každej organizácie, ktorá chce zabezpečiť, aby jej zamestnanci mali bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Ak hľadáte najlepší spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť Vašich zamestnancov, odbremeniť sa od stresu nad BOZP a zvýšiť výkonnosť Vašej spoločnosti, ste na správnom mieste.

V rámci BOZP vykonávame odborné aktivity, prípravu dokumentácie vrátane identifikácie rizík, implementácie bezpečnostných opatrení, školení zamestnancov a dodržiavania legislatívnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Čo je BOZP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, skrátene BOZP, je dôležitý koncept a súbor opatrení zameraný na zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov. BOZP zohľadňuje široký rozsah faktorov, od fyzických podmienok pracovného prostredia až po psychosociálne aspekty, aby sa zabezpečilo, že pracovné miesta sú bezpečné a zdraviu prospešné. Medzi základné zákonné povinnosti každého zamestnávateľa patrí povinnosť, zmluvne zabezpečiť výkon BOZP vo svojej firme.


BOZP - naša komplexná služba pre zamestnávateľov

Ste zamestnávateľ, ktorý kladie dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia Vašich zamestnancov? Alebo chcete aspoň splniť základné zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti práce? Sme tu pre Vás, aby sme vás zbavili čo najväčšieho zaťaženia spojeného s BOZP povinnosťami. prostredníctvom nášho skúseného tímu BOZP technikov a poskytli komplexné poradenstvo s dôrazom na konkrétne oblasti, ktoré zabezpečujú bezpečné pracovné prostredie.


Ako spolu môžeme spolupracovať na zabezpečení Vašej firmy?

  • Poradenstvo BOZP

Naši odborníci v oblasti BOZP s Vami úzko spolupracujú na vypracovaní a implementácii efektívnych bezpečnostných predpisov a praktických zmien pracovísk vo Vašej organizácii. Poskytujeme individuálne poradenstvo, ktoré zohľadňuje špecifické potreby a charakteristiky Vašich pracovných podmienok.

  • Kontroly na pracoviskách:

Efektívnosť začína na pracovisku. Nastavíme Vám systém zabezpečenia BOZP v zmysle právnych predpisov. Našimi pravidelnými kontrolami identifikujeme riziká a nezhody s BOZP normami. Zabezpečujeme, aby Vaše pracovné prostredie bolo v súlade s bezpečnostnými štandardmi.

  • Dokumentácia a vnútorné predpisy:

Odbremeníme Vás od povinnosti vypracovávať povinnú dokumentáciu a vnútorné predpisy. Naši odborníci vytvoria jasné a presné dokumenty, ktoré zabezpečujú dodržiavanie všetkých legislatívnych požiadaviek.

  • Označovanie pracovísk a návrhy na zlepšenie:

Identifikujeme a označujeme pracoviská s ohľadom na bezpečnostné normy. Okrem toho poskytujeme konkrétne návrhy na zlepšenie pracovných podmienok a minimalizáciu rizík.

  • Školenia v oblasti BOZP pre Váš tím:

Zvyšujeme povedomie o bezpečnosti medzi Vašimi zamestnancami. Naše školenia poskytujú praktické rady a postupy, ktoré zvyšujú bezpečnostné vedomie vo Vašej organizácii. Školenia poskytujeme aj online, prostredníctvom nášho schváleného e-learningového systému BEXPO.


FAQ - Najčastejšie otázky a odpovede

Začínam podnikať. Čo potrebujem splniť v oblasti BOZP a OPP?

Každá novovzniknutá spoločnosť, aj v prípade že má iba jedného zamestnanca, je zákonom povinná uzavrieť zmluvu s bezpečnostno-technickou službou alebo priamo s bezpečnostným technikom na poskytovanie služieb v oblasti BOZP. Okrem toho je nevyhnutné, aby si zabezpečila dodržiavanie požiadaviek na požiarnu ochranu prostredníctvom technika ochrany pred požiarmi.


Nemáme zamestnancov, ale iba brigádnikov. Potrebujem riešiť BOZP a OPP?

V zmysle Zákonníka práce a Zákona o BOZP sa za zamestnanca považuje každá forma pracovnoprávneho vzťahu, alebo obdobného vzťahu. Takže, či sú Vaši zamestnanci „brigádnici“, „dohodári“, študenti na praxi, alebo dobrovoľníci vykonávajúci činnosť pre OZ, tak k nim z hľadiska BOZP treba pristupovať ako k zamestnancom.


Prečo by som ako podnikateľ mal riešiť problematiku BOZP a OPP?

Zabezpečenie dokumentácie a absolvovanie školení v oblasti BOZP a OPP nie sú len právnou povinnosťou, ale sú dôležitou súčasťou zodpovednej a bezpečnej prevádzky Vášho podniku. Nedodržiavanie týchto predpisov môže viesť k vážnym právnym následkom, vrátane pokút a právnych žalôb.


Prečo je pre mňa dôležitá dokumentácia v oblasti BOZP a OPP? Kto je povinný vypracovať dokumentáciu BOZP a OPP, a kto naopak nemá túto povinnosť?

Povinnosť vypracovať dokumentáciu BOZP a OPP (vnútorné predpisy / smernice) sa týka každého zamestnávateľa, ktorý má aspoň jedného zamestnanca, prípadne v oblasti OPP sa to vzťahuje aj na spoločnosti ktoré nemajú zamestnancov, ale sú napríklad vlastníkmi priestorov ktoré prenajímajú.

BOZP dokumentácia sa nevyžaduje len u:

  • Konateľov spoločností s ručením obmedzeným, ktorí v spoločnosti pôsobia na základe zmluvy o výkone funkcie a nemajú žiadnych zamestnancov.

  • Živnostníci, ktorí sami pracujú a nemajú žiadnych zamestnancov.

OPP dokumentácia sa nevyžaduje len v prípadoch:

  • Spoločnosť nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní.

  • Zároveň zamestnáva najviac piatich zamestnancov v objekte.

  • A nevykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.


U koho je potrebné zabezpečiť BOZP a OPP?

Všetci zamestnanci, pracovníci na dohodu a brigádnici sú povinní absolvovať zákonné školenia v oblasti ochrany a zdravia pri práci, ako aj požiarnej ochrany, ktoré musia mať platné od nástupu na pracovisko.


Kedy a ako často je potrebné absolvovať školenie BOZP a OPP?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Okrem toho by mali byť školenia BOZP obnovované pravidelne. Zákonom stanovený termín na školenie BOZP je najmenej raz za tri roky, pri OPP je to stanovené raz za 24 mesiacov. Odporúča sa však,  aby sa obidva školenia realizovali každé 2 roky / každých 24 mes. V prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú práce so zvýšeným rizikom úrazu, môže zamestnávateľ určiť kratšiu dobu a absolvovať školenia BOZP a OPP napríklad každých 12 mesiacov.


Mám povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom školenie BOZP a OPP, aj keď už absolvovali podobné školenie v ich predchádzajúcom zamestnaní?

Áno. V súlade so zákonom majú všetci zamestnanci povinnosť prejsť školením znova pri začatí nového pracovného pomeru a nástupom na nové pracovisko. Zodpovednosť za tieto školenia a ich absolvovanie spočíva vždy na súčasnom zamestnávateľovi a nemožno ich prenášať z predchádzajúceho zamestnania.


Mám zamestnancov na dohodu. Aj tak sa ma týka povinnosť BOZP školenia?

Áno, povinnosť poskytovať BOZP školenia sa týka aj zamestnancov na dohodu. Je dôležité zabezpečiť, aby všetci zamestnanci, bez ohľadu na typ ich pracovného pomeru boli oboznámení s bezpečnostnými postupmi a ochranou zdravia pri práci.


Aké sú dôsledky nedodržiavania BOZP predpisov?

Nedodržiavanie BOZP predpisov môže viesť k vysokým pokutám, právnym problémom, ale aj k strate dobrého imidžu spoločnosti. V prípade, že zamestnávateľ neplní povinnosti v oblasti BOZP, hrozí mu trestnoprávna zodpovednosť a možná pokuta vo výške od 33 000 EUR.


Kto je zodpovedný za vykonávanie kontrol plnenia povinností v oblasti BOZP a OPP?

Na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti BOZP a OPP dohliada príslušný Inšpektorát práce, prípadne okresné riaditeľstvo HaZZ ktoré vykonáva Štátny požiarny dozor. Ak sú zistené porušenia zákonných povinností, štátne orgány dozoru môžu ukladať pokuty v rôznom finančnom rozsahu.


Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Nadežda Paulíková-img