Mám záujem o cenovú ponuku.

Prevádzkujete reštauráciu, obchod s potravinami alebo potravinársku výrobu? Zabezpečíme pre Vás komplexné poradenstvo a odborné služby v oblasti HACCP dokumentácie. Od vypracovania HACCP plánu, prevádzkových a sanitačných poriadkov až po poskytnutie školení v oblasti systému HACCP a hygienického minima.

Všetky dokumenty sú vypracované v súlade s platnou legislatívou EÚ a Slovenskej republiky, tak, aby vaša prevádzka spĺňala najvyššie normy bezpečnosti potravín a hygienické požiadavky.

Čo je HACCP a prečo je pre Vás dôležité?

HACCP, je skratka pre Hazard Analysis and Critical Control Points (Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body), je celosvetovo uznávaný systém manažmentu bezpečnosti potravín, zameraný na identifikáciu, hodnotenie a kontrolu rizík.

Je to nevyhnutný nástroj pre každé zariadenie, ktoré manipuluje s potravinami, pretože pomáha identifikovať potenciálne nebezpečné suroviny z hľadiska toxických látok a mikroorganizmov, určiť možné zdroje nebezpečenstva a miesta kontaminácie, a taktiež zhodnotiť riziká a možné zdravotné komplikácie.

Kto musí mať vypracovanú HACCP dokumentáciu?

Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a VIII. hlavy Potravinového kódexu SR (Zásady správnej výrobnej praxe), sa povinne mať vypracovaný a zavedený plán HACCP týka všetkých prevádzok, ktoré manipulujú s potravinami. Táto povinnosť je na Slovensku platná od 1. januára 2000 a vzťahuje sa na všetky zariadenia pôsobiace v gastro sektore.

Kto konkrétne musí mať vypracovanú HACCP dokumentáciu?

 • Zariadenia spoločného stravovania: reštaurácie, kaviarne, závodné kuchyne, nemocničné kuchyne, školské jedálne, výdajne jedál, bufety, kaviarne, fast foody a podobné stravovacie zariadenia.

 • Obchody s potravinami: supermarkety, malé predajne potravín, obchody so špecializovanými potravinami atď.

 • Potravinárske podniky: všetky prevádzky, kde sa vyrába alebo manipuluje s potravinami, vrátane výrobcov potravín, spracovateľov a prepravcov.

 • Neziskové organizácie: organizácie, ktoré poskytujú stravovacie služby, aj keď nie sú komerčné, napríklad charitatívne kuchyne alebo komunitné stravovacie programy.

Kedy je potrebné mať vypracovaný a implementovaný HACCP systém?

HACCP systém je potrebné vypracovať a implementovať v prevádzke vždy pred spustením prevádzky do prevádzky, ktorú musí schváliť príslušný úrad hygieny. Ideálne je začať pracovať na vypracovaní HACCP systému v čo najskoršej fáze plánovania prevádzky alebo výrobného procesu.

S našou pomocou bude vaša prevádzka pripravená na otvorenie bez stresu a s istotou, že všetky požiadavky na bezpečnosť potravín sú splnené.

Postupnosť krokov pri vypracovaní HACCP systému

Systém HACCP sa skladá z niekoľkých dôležitých zásad a krokov, ktoré zahŕňajú:

 1. Analýza nebezpečenstiev: identifikácia rizík spojených s potravinami.

 2. Stanovenie kritických kontrolných bodov (CCP): určenie miest v procese výroby, kde sa môžu riziká kontrolovať alebo eliminovať.

 3. Stanovenie kritických limitov: definovanie hodnôt, ktoré musia byť dodržané na udržanie bezpečnosti potravín.

 4. Monitorovanie CCP: sledovanie kritických kontrolných bodov na zabezpečenie dodržiavania stanovených limitov.

 5. Nápravné opatrenia: určenie krokov, ktoré sa majú prijať, ak sa prekročia kritické limity.

 6. Overovanie: overovanie, či je HACCP systém účinný a správne funguje.

 7. Vedenie dokumentácie

Okrem plánu podľa typu prevádzky musí mať každá fyzická alebo právnická osoba spracované a aplikované aj ďalšie povinné dokumenty, ktoré naň nadväzujú. Patria sem sanitačný program, prevádzkový poriadok, metrologický program, reklamačný poriadok, vysledovateľnosť potravín a ďalšie. 

Čo by sa mohlo stať, ak vaša prevádzka nebude mať implementovaný HACCP plán?

Ak neuvediete HACCP plán do prevádzky, čelíte rôznym rizikám a potenciálnym problémom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva má právo kontrolovať správnosť a aktuálnosť plánu HACCP v prevádzkach. Ak RÚVZ zistí, že subjekt nemá HACCP plán alebo je neaktuálny, môže mu udeliť pokutu v rozpätí od 1000 do 500 000 eur.

Prečo si vybrať nás?

 • Na mieru šité riešenia: dokumentácia prispôsobená konkrétnym potrebám a typu vašej prevádzky.

 • Dodržiavanie legislatívy: všetky dokumenty sú vypracované v súlade s aktuálnymi právnymi požiadavkami EÚ a Slovenskej republiky.

 • Odbornosť a skúsenosti: tím odborníkov s hlbokými znalosťami a skúsenosťami v oblasti bezpečnosti potravín a hygieny.

 • Komplexná podpora: od vypracovania dokumentácie až po implementáciu a školenie personálu.

Úspora času a zdrojov: profesionálna príprava dokumentácie vám umožňuje sústrediť sa na iné aspekty vášho podnikania.

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Klaudia Bartošová-img