Mám záujem o cenovú ponuku.

Pracovná zdravotná služba

Čo je PZS?

Pracovná zdravotná služba (PZS) hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní bezpečného a zdravého pracovného prostredia, čím prispieva k ochrane zamestnancov a zlepšeniu pracovných podmienok. Hlavným cieľom PZS je prevencia pracovných úrazov, chorôb z povolania a udržanie pracovnej schopnosti zamestnancov prostredníctvom poskytovania odborných lekárskych a preventívnych služieb.

Pracovná zdravotná služba spolupracuje so zamestnávateľmi a inými pracovníkmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom poskytnúť odbornú pomoc a poradenstvo. Jej úlohy zahŕňajú posudzovanie rizík na pracovisku, vypracovanie odborných posúdení rizika, monitorovanie pracovných podmienok a zabezpečovanie lekárskych prehliadok.


Zákonná povinnosť

Pracovná zdravotná služba je povinnosťou každého zamestnávateľa podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Jej cieľom je ochrániť zamestnancov pred pracovnými rizikami a zabezpečiť, aby pracovali v prostredí, ktoré nepoškodzuje ich zdravie.

Každý zamestnávateľ, ktorý má aspoň jedného zamestnanca, alebo je samotný zamestnávateľ zamestnancom, je zo zákona povinný zabezpečiť PZS.

Zamestnávateľ má podľa zákona niekoľko základných povinností, ktoré zahŕňajú:

 1. Zníženie expozície na faktory práce:

  • Zabezpečiť opatrenia, ktoré minimalizujú expozíciu zamestnancov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia.

 2. Posúdenie zdravotného rizika:

  • Zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika v dôsledku expozície faktorom práce a pracovného prostredia.

  • Na základe tohto posúdenia spolupracovať s pracovnou zdravotnou službou pri vypracovaní písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.

 3. Periodické posúdenie zdravotného rizika na pracovisku:

  • Zabezpečiť periodické posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku:

   • Pre práce zaradené do druhej kategórie aspoň raz za 24 mesiacov,

   • Pre práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie aspoň raz ročne.


Kvalitná PZS pre Vaše spokojné a zdravé pracovné prostredie

Povinnosti zamestnávateľa sa menia podľa typu pracovnej činnosti a typu pracoviska. Technik pracovnej zdravotnej služby úzko spolupracuje s BTS (bezpečnostnotechnická služba / BOZP) a spolu tak zhodnotia Vaše pracovisko, posúdia riziká a vypracujú kategorizáciu pracovných činností Vašej firmy.

Určíme povinnosti, ktoré musíte plniť podľa aktuálnej legislatívy a vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu.


Výhody PZS pre zamestnancov:

 1. Zdravotná starostlivosť: zamestnanci majú prístup k pravidelným lekárskym prehliadkam a starostlivosti o svoje zdravie.

 2. Prevencia: pomáha predchádzať pracovným úrazom a chorobám tým, že identifikuje a rieši rizikové faktory.

 3. Zvýšenie povedomia: poskytuje informácie a školenia, ktoré zvyšujú povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia.

 

Výhody PZS pre zamestnávateľov:

 1. Zníženie absencií: pravidelná starostlivosť o zdravie môže znížiť absencie zamestnancov.

 2. Zlepšenie produktivity: zdraví zamestnanci sú produktívnejší a menej náchylní na pracovné úrazy.

 3. Dodržiavanie predpisov: pomáha spoločnosti dodržiavať právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Zamestnanci v bezpečných rukách – kompletné pokrytie PZS služieb

Zložité veci nechajte na nás. My sa postaráme o všetky potrebné kroky v oblasti pracovnej zdravotnej služby, aby ste sa Vy mohli plne venovať svojmu podnikaniu.

 V rámci PZS Vám zabezpečíme tieto služby:

 • vstupné audity týkajúce sa pracovného prostredia

 • posudok o riziku s kategorizáciou prác - zabezpečíme posúdenie zdravotného rizika spojeného s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia

 • vypracovanie a pravidelná aktualizácia kompletnej dokumentácie PZS

 • dohľad nad pracovnými podmienkami

 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov cez preventívne lekárske prehliadky

 • školenia zamestnancov

 • konzultácie a iné poradenské službyKontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Klaudia Bartošová-img