Mám záujem o cenovú ponuku.

Samotným pojmom "revízia elektrických spotrebičov" sa rozumie systematická kontrola a vyhodnotenie stavu elektrických spotrebičov s cieľom zabezpečiť ich bezpečné a spoľahlivé fungovanie. Tieto revízie sú nevyhnutné z hľadiska prevencie nehôd a ochrany zdravia pracovníkov, ochrany majetku a zabezpečenia dodržiavania platných bezpečnostných noriem a predpisov.

Pravidlá a predpisy týkajúce sa revízie elektrických spotrebičov

Revízia elektrických spotrebičov je vykonávaná v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002 s názvom „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania“. Tieto predpisy stanovujú štandardy a postupy pre bezpečnú prevádzku elektrických spotrebičov a zabezpečujú dodržiavanie predpisov týkajúcich sa revízií a kontrol.

Každý zamestnávateľ, vrátane prevádzkovateľov alebo prenajímateľov objektov, má zákonitú povinnosť zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky (OP a OS) alebo revízie a kontroly na všetkých elektrických zariadeniach, vrátane elektrických spotrebičov. Týmto opatrením sa zabezpečuje základná bezpečnosť pracovníkov pred možným rizikom elektrického úrazu.

Elektrické spotrebiče delíme do nasledujúcich skupín:

Skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.

Skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí, ako napríklad na stavbách, v poľnohospodárstve.

Skupina C: spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch.

Skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch, ako sú napr. školy, kluby a hotely.

Skupina E: spotrebiče používané pre administratívne činnosti.

Tieto kategórie zohľadňujú rôzne použitia elektrických spotrebičov a ich prostredie, čo je dôležité pri stanovení lehôt pravidelných kontrol a revízií, aby sa zabezpečila bezpečná a spoľahlivá prevádzka.

 Dôkladná revízia každého spotrebiča

Naša firma sa špecializuje aj na poskytovanie profesionálnych revízií, ktoré zabezpečujú, že vaše elektrické spotrebiče sú v optimálnom stave a minimalizujú riziko nebezpečných situácií.

Ako postupujeme pri revízii a kontrole elektrických spotrebičov?

Kontrola technickej dokumentácie: skúmame technickú dokumentáciu, aby sme overili správnosť inštalovaných zariadení a zabezpečili dodržiavanie noriem a predpisov.

Vizuálna kontrola: vykonávame vizuálnu kontrolu spotrebičov, počas ktorej zisťujeme viditeľné závady alebo poruchy.

Merania a skúšky: meriame a skúšame elektrické parametre a funkčnosť spotrebičov, aby sme overili ich zhodu s predpísanými normami a hodnotami.

Vypracovanie revíznej správy: na základe výsledkov revízie vypracujeme kompletnú revíznu správu obsahujúcu výsledky skúšok, meraní, osvedčenie a podpis.

Archivácia a uchovávanie dokumentácie: doklady o vykonaní revízie ukladáme a uchovávame tak, aby boli prístupné orgánom štátneho dozoru a prevádzkovateľovi elektrického spotrebiča.

Dôkladné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov tvoria základ každej revízie. Každé zariadenie podstupuje podrobnú odbornú kontrolu a testovanie, aby sme zabezpečili jeho bezpečnosť a správne fungovanie. Výsledky týchto krokov sú potom zdokumentované v podrobnej revíznej správe. Je dôležité, aby každá revízia spĺňala požiadavky platnej legislatívy a noriem.

Ako prispievajú revízie elektrických spotrebičov k bezpečnosti a spoľahlivosti pracovného prostredia?

  • Bezpečnosť: minimalizujú riziko úrazov.
  • Prevencia porúch: predchádzajú závažným problémom.
  • Dlhodobá spoľahlivosť: zvyšujú životnosť spotrebičov.
  • Dodržiavanie právnych predpisov: zabezpečujú súlad s legislatívou.
  • Zníženie nákladov: predchádzajú drahým opravám.
  • Zlepšenie efektivity: zabezpečujú plynulý chod pracovného prostredia.
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Nadežda Paulíková-img