Mám záujem o cenovú ponuku.

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP: Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany, školenia, kontroly a dokumentácia OPP

PZS: Pracovná zdravotná služba

Máme oprávnenie na výkon PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

ŽP: Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s nebezpečným odpadom a odborné poradenstvo

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Zabezpečenie plánu BOZP pre stavenisko, odborný dohľad na stavbe a kompletné služby autorizovaného bezpečnostného technika

Príprava na SCC certifikát

Spoľahlivá a odborná príprava firiem a zamestnancov na medzinárodnú certifikáciu BOZP a ŽP

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

Revízie elektrického ručného náradia

Revízie elektrického ručného náradia

Kontrola požiarnych zariadení

Zabezpečenie pravidelnej kontroly prevádzkyschopnosti požiarnych zariadení

E-Learning

Schválená forma vzdelávania zamestnancov. Využite moderný spôsob vzdelávania vo vašej firme

Kurzy

Školenia a kurzy zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri výkone rôznych profesií