Mám záujem o cenovú ponuku.

Spracovanie a ochrana osobných údajov v spoločnosti BEXPO s.r.o.

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, prípadne spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou podnikateľom alebo fyzickou osobou nepodnikateľom, naša spoločnosť BEXPO s.r.o., spracúva poskytnuté osobné údaje fyzických osôb. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa platných právnych predpisov a usmernení a to najmä ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa – BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, 036 01 Martin  – Slovensko, IČO: 51463440, DIČ: 2120715938, IČ DPH: SK2120715938, tel. č: +421 911 782 919 email: office@bexpo.sk, web: www.bexpo.sk

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Plnenie zmluvných činností, vykonanie činností na základe prijatej objednávky alebo na základe poskytnutia súhlasu.

Právny základ spracovania osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Právny základ spojený s našou činnosťou je zakotvený najmä v následovných právnych predpisoch: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi, Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvané osobné údaje

Spracúvame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefón, podpis, posudok o zdravotnej spôsobilosti, fotografia, rodinný stav, štátne občianstvo, národnosť, počet nezaopatrených detí, pracovné zaradenie, názov zamestnávateľa, a pod. V prípade navštívenia našej webstránky – IP adresa, webové logy, cookies.

Spracovávame aj osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov:

 1. Poskytovanie služieb
 2. Marketing a reklamné účely zasielanie propagačných materiálov a emailov – vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom marketingu a zasielania emailov.
 3. Fotografie a video záznamy – z verejných podujatí, školení a seminárov ktoré organizujeme. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na našom webe a na sociálnych sieťach.

Pokiaľ by ste v záznamoch nechceli byť, dajte nám prosím vedieť osobne, mailom alebo telefonicky.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom môžu byť spracúvané tretími osobami, len za predpokladu, že nám povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo je poskytnutie tretej strane nevyhnutné pre účely plnenia zmluvného vzťahu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnych organizácii nerealizujeme.

Doba uchovávania osobných údajov

Závisí od účelu spracúvania a od nutnosti a predpísanej doby archivácie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo:

 1. Právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov.
 2. Právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame
 3. Právo na výmaz – môžete nás požiadať, o výmaz vašich osobných údajov.
 4. Právo na obmedzenie spracovania – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.
 5. Právo na prenositeľnosť údajov – máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 6. Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 7. Právo vzniesť námietku – kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 8. Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytovanie osobných údajov

Ak sa rozhodnete spolupracovať alebo komunikovať s našou spoločnosťou, poprípade navštívite našu webstránku, bude potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V prípade, že nám vaše osobné údaje (kontaktné údaje) neposkytnete, nebude možné spojiť sa s vami za účelom nadviazania spolupráce, prípadne vám nebude umožnený prístup do niektorých sekcii našich webstránok ktoré sú viazané na vstup za pomoci prihlasovacich údajov. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete zmeniť v nastavenich cookies na našej webstránke, prípadne v nastavení Vášho prehliadača tak, že nám vaše údaje nebudú poskytnuté a nebudeme o Vás teda tieto údaje spracúvať.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje chránime v navyššej možnej miere. Naša spoločnosť prijala všetky potrebné opatrenia technického, personálneho a kontrolného charakteru, tak aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia. Prijali sme a udržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť

Prevádzkovateľ a taktiež jeho zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzájomnej spolupráce.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: office@bexpo.sk alebo priamo na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na tel. č +421 911 782 919, email: office@bexpo.sk