OPRÁVNENIA

Image

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

(bezpečnostnotechnická služba, autorizovaný bezpečnostný technik)

Oprávnenie vydané národnym inšpektorátom práce v Košiciach na výkon bezpečnostnotechnickej služby prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika.

Image

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

(oprávnenie na výchovu a vzdelávanie)

Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané národným inšpektorátorm práce v Košiciach.
V spolupráci s akreditovaným vzdelávacím strediskom vykonávame aj školenia pre elektrotechnikov, lešenárov, pracovné plošiny, práca vo výške, stavebné stroje, vysokozdvižné vozíky a zdvíhacie zariadenia.
Image

OCHRANA PRED POŽIARMI

(technik požiarnej ochrany, kontroly požiarnych zariadení)

Oprávnenie technika požiarnej ochrany vydané krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Žiline. Osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov. Kontroly požiarnych vodovodov a iné.

Image

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

(spolupráca s lekárom so špecializáciou)

V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou s vydaným oprávnením na výkon PZS vykonávame dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Miroslav Ondruš

O nás

Bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi sa venujeme na profesionálnej úrovni už viac ako 10 rokov. Zameriavame sa na poskytovanie odborného servisu a poradenstva pre menšie firmy, podniky, SVB a koncového klienta. Našim cieľom je pomáhať riešiť problémy a hľadať riešenia pre všetkych našich klientov, tak aby boli splnené všetky právne predpisy a dodržané požiadavky zákazníka.

 

Miroslav Ondruš

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Od roku 2008 som pracoval ako ABT a TPO vo viac ako 20 člennom tíme na oddelení Safety & Environment (bezpečnosť práce a životné prostredie) v závode na výrobu automobilov Kia Motors Slovakia. Počas práce som získal veľa odborných skúseností a špecializované oprávnenia potrebné pre výkon mojej profesie. Mimo každodenných pracovných povinností som bol v dennom kontakte aj s OHSAS 18 001 a ISO 14 001. Pre svoju ešte odbornú spôsobilosť som sa intenzívne naďalej vzdelával a absolvoval mnohé školenia a semináre. Svoje pôsobenie v Kia Motors Slovakia som sa rozhodol v roku 2018 ukončiť a plne venovať všetky svoje odborné skúsenosti a vzdelanie v obore bezpečnosti práce a požiarnej ochrany menším klientom, ktorí tiež potrebujú odborné služby a poradenstvo.

ZISTENIA Z KONTROL

Počas povinných preventívnych protipožiarnych prehliadok ktoré vykonávame aj pre bytové domy sa okrem problémov ako je nábytok skladovaný v spoločných priestoroch,

...

Veľa firiem aj v dnešnej dobe svojich zamesnancov posiela na zbytočné školenia “referentských vodičov”, ktoré im ponúkajú autoškoly alebo vzdelávacie agentúry a

...

S výrobkami označenými značkou CE sa stretávame každý deň. Táto značka potvrdzuje, že produkt ňou označený spĺňa legislatívne a bezpečnostné požiadavky potrebné na

...

Školenia

O kurze - BOZP

Cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť zamestnancom a vedúcim zamestnancom základné informácie o platných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sprostredkovať im výklad týchto predpisov a dať im návod na ich účinné uplatňovanie v praxi. Cieľom je aj poskytnúť účastníkom kurzu praktické návody ako organizovať bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku, priblížiť uchádzačom nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré sa vyskytujú pri vykonávanej pracovnej činnosti a aké opatrenia majú byť prijaté na ich zníženie alebo úplnú elimináciu.

Rozsah kurzu

 • Základné oboznamovanie zamestnancov – 3 hodiny
 • Opakované oboznamovanie zamestnancov – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie zamestnancov

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia s aktuálnymi zmenami v legislatíve a poznatkami v oblasti bezpečnosti a ochrany práce podľa charakteru vykonávanej práce, pracovnej úrazovosti a chorobách z povolania a inými poznatkami podľa charakteru vykonávanej práce.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
Cena kurzu 

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte. (Cena dohodou)

O kurze - 10ta vec

Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze Text o tomto kurze

Doklad na obsluhu zdvíhacích zariadení

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  text text text text

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – od 3 hodín (v závislosti od zložitosti zdvíhacieho zariadenia) 
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie 

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe zdvíhacích zariadení.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz od 70 €/osoba 

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

O kurze - Elektrotechnici

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na výkon činnosti elektrotechnikov – § 21, samostatných elektrotechnikov – § 22 a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky – § 23. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavené Osvedčenie na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní elektrotechnikov 
§ 21 zákona č. 508/2009 Z. z.

 • ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo iné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec)

Rozsah kurzu

Základný kurz – § 21

 • Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 18 hodín
 • Elektrické zariadenia nad 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 19 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone elektrotechnika, samostatného elektrotechnika alebo elektrotechnika na riadenie činností alebo prevádzky.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní samostatných elektrotechnikov 
§ 22 zákona č. 508/2009 Z. z.

 • odborná spôsobilosť elektrotechnika – § 21
 • potvrdená odborná prax elektrotechnika – § 21 v trvaní:
  •  1 rok ak sa jedná o vyhradené technické zariadenia elektrické do 1000 V
  •  2 roky ak sa jedná o vyhradené technické zariadenia elektrické nad 1000 V
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec)

Rozsah kurzu

Základný kurz – § 22

 • Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 21 hodín
 • Elektrické zariadenia nad 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 23 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone elektrotechnika, samostatného elektrotechnika alebo elektrotechnika na riadenie činností alebo prevádzky.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 
§ 23 zákona č. 508/2009 Z. z.

 • odborná spôsobilosť elektrotechnika – § 21
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec)
 • potvrdená odborná prax elektrotechnika – § 21 v trvaní:
  do 1000 V nad 1000 V
Vyučený 4 roky 5 rokov
Ukončené elektrotechnické vzdelanie 3 roky 4 roky
Vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie 2 roky 3 roky

Rozsah kurzu

Základný kurz – § 23

 • Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 24 hodín
 • Elektrické zariadenia nad 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 27 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone elektrotechnika, samostatného elektrotechnika alebo elektrotechnika na riadenie činností alebo prevádzky.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz od 80 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

O kurze - Lešenári

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na montáž a demontáž lešenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz lešenára v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Preukaz lešenári

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní osôb na montáž a demontáž lešenia

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť  – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec).

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 34 hodín
 • Opakované oboznamovanie –  3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 4 hodiny

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci súvisiacich s výkonom činnosti lešenára.

 • Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.

Druhy lešenia

 • A – rúrkové lešenie
 • B – podporné lešenie
 • C – pojazdné a voľne stojace lešenie
 • E – stavebný plošinový výťah
 • F – dielcové lešenie
 • D – drevené lešenie
Cena kurzu

Základný kurz – 90 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

O kurze - Pohyblivé pracovné plošiny

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov pohyblivých pracovných plošín so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený Doklad na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá nie je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Doklad obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb obsluhujúcich pohyblivé pracovné plošiny

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec),

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 3 hodiny
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie 

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe pohyblivých pracovných plošín.

 • Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz od 70 €/osoba 

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

O kurze - Práce vo výške

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti o spôsoboch a postupoch používania špeciálnej lezeckej techniky potrebné na vykonávanie prác vo výškach pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, ústnou skúškou a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz na prácu vo výške vykonávanú pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Preukaz na prácu vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej lezeckej techniky

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec).

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 33 hodín
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

 • Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz – 130 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba 

O kurze - Stavebné stroje

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Doklad o obsluhe stavebných strojov

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb na obsluhu stavebných strojov a zariadení:

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec),
 • v prípade, že nie ste držiteľom vodičského oprávnenia Vám bude doklad vydaný len s obmedzením na pracovisko.

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 16 hodín
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 6 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných stavebných strojov a zariadení.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.

Skupiny stavebných strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na zemné práce

 • 1 A  – dozér
 • 1 B – rýpadlo a hĺbidlo
 • 1 C – nakladací a vykladací stroj
 • 1 D – fréza a ryhovač
 • 1 E – skrejper
 • 1 F – rúrový ukladač
 • 1 G – valec

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

 • 2 – betonárka

Ostatné stroje a zariadenia 

 • 3 A – špeciálny motorový snehový stroj
 • 3 B – kompresor
Cena kurzu

Základný kurz od 100 €/osoba

 • jeden stavebný stroj – 100 €/osoba
 • dva stavebné stroje – 190 €/osoba
 • tri stavebné stroje – 270 €/osoba
 • každý ďalší stroj – 60 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

O kurze - Viazač bremien

Účastníci kurzu Viazač bremien získajú teoretické a praktické vedomosti potrebné na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa činnosti výkonu viazačov bremien, získajú zručnosti na viazanie, zavesenie a uchopenie bremena vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz viazač bremien  v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Preukaz viazača bremien

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  viazačov bremien:

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec).

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 20 hodín
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri prevádzke a obsluhe zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien a pri viazaní, uchopovaní a zavesovaní bremien.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz – 70 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

O kurze - Vysokozdvižné vozíky

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov vysokozdvižných vozíkov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, ústnou skúškou a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz obsluhy motorového vozíka v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Preukaz obsluhy motorového vozíka

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu vysokozdvižných vozíkov

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec),
 • vodičské oprávnenie je potrebné len pri motorovom vozíku druhu W2.

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – počet vyučovacích hodín závisí od druhu motorového vozíka
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vysokozdvižných vozíkov.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.

Triedenie vysokozdvižných vozíkov

I. trieda – elektrické vozíky

II. trieda – vozíky so spaľovacím motorom

 • druh A – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – ručne vedené
 • druh B – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením
 • druh C – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením
 • druh D – vysokozdvíhacie – ručne vedené
 • druh E – vysokozdvíhacie – s pákovým riadením
 • druh W1 – vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením
 • druh W2 – vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením
 • druh G – vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny
Cena kurzu

Základný kurz od 70 €/osoba (v závislosti od triedy a druhu vysokozdvižného vozíka)

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

O kurze - Zdvíhacie zariadenia

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov zdvíhacích zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení sa vykonáva v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený Doklad na obsluhu zdvíhacieho zariadenia v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Doklad na obsluhu zdvíhacích zariadení

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu zdvíhacích zariadení

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – od 3 hodín (v závislosti od zložitosti zdvíhacieho zariadenia) 
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie 

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe zdvíhacích zariadení.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz od 70 €/osoba 

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Kontakt

0911 782 919
ondrus@bexpo.sk
Adresa je Andreja Kmeťa 577/22, 036 01 Martin