Mám záujem o cenovú ponuku.

OPP – Ochrana pred požiarmi

Požiare trvajú krátko, no vedia napáchať škody v miliónoch eur. Ohrozenie požiarom je skutočnosťou, ktorá by nemala byť podceňovaná v žiadnej organizácii. Minimalizujte riziko ich vzniku poctivou prípravou a zabezpečením požiarnej ochrany od našich požiarnych technikov. Mimo požiaru je však dobré mať povinnosti v oblasti OPP zabezpečené aj preventívne, čo Vás môže ochrániť pred prípadnou pokutou zo strany Štátneho požiarneho dozoru, čo je kontrola zabezpečenie ochrany pred požiarmi vykonávaná zo strany Okresného riaditeľstva HaZZ.


Čo znamená OPP?

OPP alebo inak ochrana pred požiarmi (prípadne používa sa aj skratka PO - požiarna ochrana), predstavuje nevyhnutné opatrenia na minimalizáciu rizika vzniku požiaru na každom pracovisku. Tieto opatrenia sú zamerané na prevenciu a rýchlu reakciu v prípade, že by k požiaru predsa len došlo. Služby v oblasti ochrany pred požiarmi sú navrhnuté s cieľom znížiť pravdepodobnosť vzniku požiaru a zároveň poskytnúť efektívnu ochranu v prípade krízovej situácie spojenej s požiarom. Vďaka týmto opatreniam sa zabezpečuje bezpečné pracovné prostredie a minimalizujú sa potenciálne škody.


Vaša Bezpečnosť, Naša Priorita

Ochranu pred požiarmi a služby technika požiarnej ochrany zabezpečujeme v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z., vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a ostatných právnych predpisov v rámci celého Slovenska.

V rámci kompletnej ochrany pred požiarmi (OPP) pre Vás zabezpečíme.

 • Technika požiarnej ochrany

 • Špecialistu požiarnej ochrany

 • Školenia ochrany pred požiarmi a odbornú prípravu pre vašich zamestnancov

 • Vypracujeme kompletnú dokumentáciu OPP

 • Zabezpečíme preventívne protipožiarne prehliadky (požiarne kontroly)

 • Dokumentáciu a školenia pripravíme s oprávnením od KR HaZZ a systém nastavíme podľa podmienok zamestnávateľa

Okrem týchto služieb Vám pomôžeme aj so správnym označením priestorov, poskytneme odborné poradenstvo a vykonávame aj kontrolu požiarnych zariadení.


Nech požiar alebo pokuta nezlikvidujú Vašu firmu - Preventívne protipožiarne prehliadky

Pravidelnou protipožiarnou kontrolou je možné identifikovať rizikové oblasti a faktory v pracovnom prostredí firmy. Dôležitým cieľom je predchádzať potenciálnym požiarom a zabezpečiť, aby pracovné prostredie spĺňalo najvyššie bezpečnostné štandardy.

Frekvencia preventívnych protipožiarnych prehliadok sa líši v závislosti od typu priestoru:

 • Každé 3 mesiace v bežných priestoroch, ako sú obchody, služby a zdravotnícke zariadenia.

 • Každých 6 mesiacov v administratívnych priestoroch.

 • Každých  12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy


Pri preventívnych protipožiarnych prehliadkach sa okrem iného častokrát  vykonáva aj:

 • Kontrola hasiacich prístrojov

 • Kontrola hydrantov (hadicových zariadení) a iných zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov

 • Kontrola požiarnych uzáverov - v tomto prípade sa kontroluje ich funkčnosť, dobrý stav, označenie a dobrá prístupnosť.

Ak sa pri kontrole týchto prvkov zistia nejaké nedostatky alebo problémy, je dôležité tieto problémy rýchlo a efektívne vyriešiť. Predovšetkým je dôležité, aby boli tieto zariadenia funkčné a v dobrom stave vždy, keď ich budete potrebovať.

Preventívne protipožiarne prehliadky vám vykoná naša odborne kvalifikovaná osoba -  technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.


Aké sú hlavné povinnosti zamestnávateľa v oblasti OPP

V rámci požiarnej ochrany (OPP) má každý zamestnávateľ zodpovednosť zabezpečiť bezpečnostné opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú riziká požiarov a zabezpečujú ochranu zdravia a života zamestnancov.

 • Pravidelné realizovanie povinných protipožiarnych prehliadok

 • Pravidelné školenia zamestnancov

 • Jasné označenie evakuačných ciest a miest s nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • Zabezpečenie prístupu k hasivám a záchranným prostriedkom

 • Vypracovanie dokumentácie, požiarnych plánov a smerníc

 • Pravidelné simulácie požiarnych evakuácií


Dokumentácia OPP - dôležitá súčasť bezpečného pracovného prostredia

Každý zamestnávateľ je zo zákona povinný mať dokumentáciu ochrany pred požiarmi a vykonávať pravidelné prehliadky OPP. 

Vytvorenie jasnej a presnej dokumentácie umožňuje efektívny manažment rizík, čo má pozitívny dosah na bezpečnosť, efektívnosť a výkonnosť vašej firmy.

Medzi dokumentáciu OPP patrí:

 • požiarna identifikačná karta

 • požiarny poriadok pracoviska

 • požiarne poplachové smernice

 • požiarny evakuačný plán

 • požiarna kniha

 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu

 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi

 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok

 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky

 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

Výnimky, v ktorých nie je potrebná dokumentácia OPP

 • prevádzky, ktorých počet zamestnancov nepresahuje 5

 • prevádzky, ktoré sú v osobnom vlastníctve a nemajú viac ako 100 m2

 • prevádzky, v ktorých sa nevykonáva činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.


OPP pre bezstarostné pracovné prostredie

Naším cieľom je minimalizovať Vaše starosti v oblasti ochrany pred požiarmi. Správne skontrolovať Vaše pracoviská, eliminovať riziká požiaru a zabezpečiť efektívnu reakciu v prípade nečakaných udalostí. V problematike OPP sme Vašim spoľahlivým partnerom a zabezpečíme vypracovanie a správu potrebnej dokumentácie, pravidelné prehliadky a školenia pre vašich zamestnancov.

S nami máte istotu, že vaše dokumenty budú aktuálne a vaša organizácia dodržiava všetky  predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti a Vy sa budete môcť v kľude venovať svojmu podnikaniu.
Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

MIROSLAV ONDRUŠ-img