Mám záujem o cenovú ponuku.

Prevádzkujete reštauráciu, obchod s potravinami alebo potravinársku výrobu? Zabezpečíme pre Vás komplexné poradenstvo a odborné služby v oblasti HACCP dokumentácie. Od vypracovania HACCP plánu, prevádzkových a sanitačných poriadkov až po poskytnutie školení v oblasti systému HACCP a hygienického minima.

Všetky dokumenty sú vypracované v súlade s platnou legislatívou EÚ a Slovenskej republiky, tak, aby vaša prevádzka spĺňala najvyššie normy bezpečnosti potravín a hygienické požiadavky.

Čo je HACCP a prečo je pre Vás dôležité?

HACCP, je skratka pre Hazard Analysis and Critical Control Points (Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body), je celosvetovo uznávaný systém manažmentu bezpečnosti potravín, zameraný na identifikáciu, hodnotenie a kontrolu rizík.

Je to nevyhnutný nástroj pre každé zariadenie, ktoré manipuluje s potravinami, pretože pomáha identifikovať potenciálne nebezpečné suroviny z hľadiska toxických látok a mikroorganizmov, určiť možné zdroje nebezpečenstva a miesta kontaminácie, a taktiež zhodnotiť riziká a možné zdravotné komplikácie.

Kto musí mať vypracovanú HACCP dokumentáciu?

Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a VIII. hlavy Potravinového kódexu SR (Zásady správnej výrobnej praxe), sa povinne mať vypracovaný a zavedený plán HACCP týka všetkých prevádzok, ktoré manipulujú s potravinami. Táto povinnosť je na Slovensku platná od 1. januára 2000 a vzťahuje sa na všetky zariadenia pôsobiace v gastro sektore.

Kto konkrétne musí mať vypracovanú HACCP dokumentáciu?

 • Zariadenia spoločného stravovania: reštaurácie, kaviarne, závodné kuchyne, nemocničné kuchyne, školské jedálne, výdajne jedál, bufety, kaviarne, fast foody a podobné stravovacie zariadenia.

 • Obchody s potravinami: supermarkety, malé predajne potravín, obchody so špecializovanými potravinami atď.

 • Potravinárske podniky: všetky prevádzky, kde sa vyrába alebo manipuluje s potravinami, vrátane výrobcov potravín, spracovateľov a prepravcov.

 • Neziskové organizácie: organizácie, ktoré poskytujú stravovacie služby, aj keď nie sú komerčné, napríklad charitatívne kuchyne alebo komunitné stravovacie programy.

Kedy je potrebné mať vypracovaný a implementovaný HACCP systém?

HACCP systém je potrebné vypracovať a implementovať v prevádzke vždy pred spustením prevádzky do prevádzky, ktorú musí schváliť príslušný úrad hygieny. Ideálne je začať pracovať na vypracovaní HACCP systému v čo najskoršej fáze plánovania prevádzky alebo výrobného procesu.

S našou pomocou bude vaša prevádzka pripravená na otvorenie bez stresu a s istotou, že všetky požiadavky na bezpečnosť potravín sú splnené.

Postupnosť krokov pri vypracovaní HACCP systému

Systém HACCP sa skladá z niekoľkých dôležitých zásad a krokov, ktoré zahŕňajú:

 1. Analýza nebezpečenstiev: identifikácia rizík spojených s potravinami.

 2. Stanovenie kritických kontrolných bodov (CCP): určenie miest v procese výroby, kde sa môžu riziká kontrolovať alebo eliminovať.

 3. Stanovenie kritických limitov: definovanie hodnôt, ktoré musia byť dodržané na udržanie bezpečnosti potravín.

 4. Monitorovanie CCP: sledovanie kritických kontrolných bodov na zabezpečenie dodržiavania stanovených limitov.

 5. Nápravné opatrenia: určenie krokov, ktoré sa majú prijať, ak sa prekročia kritické limity.

 6. Overovanie: overovanie, či je HACCP systém účinný a správne funguje.

 7. Vedenie dokumentácie

Okrem plánu podľa typu prevádzky musí mať každá fyzická alebo právnická osoba spracované a aplikované aj ďalšie povinné dokumenty, ktoré naň nadväzujú. Patria sem sanitačný program, prevádzkový poriadok, metrologický program, reklamačný poriadok, vysledovateľnosť potravín a ďalšie. 

Čo by sa mohlo stať, ak vaša prevádzka nebude mať implementovaný HACCP plán?

Ak neuvediete HACCP plán do prevádzky, čelíte rôznym rizikám a potenciálnym problémom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva má právo kontrolovať správnosť a aktuálnosť plánu HACCP v prevádzkach. Ak RÚVZ zistí, že subjekt nemá HACCP plán alebo je neaktuálny, môže mu udeliť pokutu v rozpätí od 1000 do 500 000 eur.

Prečo si vybrať nás?

 • Na mieru šité riešenia: dokumentácia prispôsobená konkrétnym potrebám a typu vašej prevádzky.

 • Dodržiavanie legislatívy: všetky dokumenty sú vypracované v súlade s aktuálnymi právnymi požiadavkami EÚ a Slovenskej republiky.

 • Odbornosť a skúsenosti: tím odborníkov s hlbokými znalosťami a skúsenosťami v oblasti bezpečnosti potravín a hygieny.

 • Komplexná podpora: od vypracovania dokumentácie až po implementáciu a školenie personálu.

Úspora času a zdrojov: profesionálna príprava dokumentácie vám umožňuje sústrediť sa na iné aspekty vášho podnikania.

Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

Klaudia Bartošová-img