Mám záujem o cenovú ponuku.

Samotným pojmom "revízia elektrických spotrebičov" sa rozumie systematická kontrola a vyhodnotenie stavu elektrických spotrebičov s cieľom zabezpečiť ich bezpečné a spoľahlivé fungovanie. Tieto revízie sú nevyhnutné z hľadiska prevencie nehôd a ochrany zdravia pracovníkov, ochrany majetku a zabezpečenia dodržiavania platných bezpečnostných noriem a predpisov.

Pravidlá a predpisy týkajúce sa revízie elektrických spotrebičov

Revízia elektrických spotrebičov je vykonávaná v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002 s názvom „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania“. Tieto predpisy stanovujú štandardy a postupy pre bezpečnú prevádzku elektrických spotrebičov a zabezpečujú dodržiavanie predpisov týkajúcich sa revízií a kontrol.

Každý zamestnávateľ, vrátane prevádzkovateľov alebo prenajímateľov objektov, má zákonitú povinnosť zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky (OP a OS) alebo revízie a kontroly na všetkých elektrických zariadeniach, vrátane elektrických spotrebičov. Týmto opatrením sa zabezpečuje základná bezpečnosť pracovníkov pred možným rizikom elektrického úrazu.

Elektrické spotrebiče delíme do nasledujúcich skupín:

Skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.

Skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí, ako napríklad na stavbách, v poľnohospodárstve.

Skupina C: spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch.

Skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch, ako sú napr. školy, kluby a hotely.

Skupina E: spotrebiče používané pre administratívne činnosti.

Tieto kategórie zohľadňujú rôzne použitia elektrických spotrebičov a ich prostredie, čo je dôležité pri stanovení lehôt pravidelných kontrol a revízií, aby sa zabezpečila bezpečná a spoľahlivá prevádzka.

 Dôkladná revízia každého spotrebiča

Naša firma sa špecializuje aj na poskytovanie profesionálnych revízií, ktoré zabezpečujú, že vaše elektrické spotrebiče sú v optimálnom stave a minimalizujú riziko nebezpečných situácií.

Ako postupujeme pri revízii a kontrole elektrických spotrebičov?

Kontrola technickej dokumentácie: skúmame technickú dokumentáciu, aby sme overili správnosť inštalovaných zariadení a zabezpečili dodržiavanie noriem a predpisov.

Vizuálna kontrola: vykonávame vizuálnu kontrolu spotrebičov, počas ktorej zisťujeme viditeľné závady alebo poruchy.

Merania a skúšky: meriame a skúšame elektrické parametre a funkčnosť spotrebičov, aby sme overili ich zhodu s predpísanými normami a hodnotami.

Vypracovanie revíznej správy: na základe výsledkov revízie vypracujeme kompletnú revíznu správu obsahujúcu výsledky skúšok, meraní, osvedčenie a podpis.

Archivácia a uchovávanie dokumentácie: doklady o vykonaní revízie ukladáme a uchovávame tak, aby boli prístupné orgánom štátneho dozoru a prevádzkovateľovi elektrického spotrebiča.

Dôkladné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov tvoria základ každej revízie. Každé zariadenie podstupuje podrobnú odbornú kontrolu a testovanie, aby sme zabezpečili jeho bezpečnosť a správne fungovanie. Výsledky týchto krokov sú potom zdokumentované v podrobnej revíznej správe. Je dôležité, aby každá revízia spĺňala požiadavky platnej legislatívy a noriem.

Ako prispievajú revízie elektrických spotrebičov k bezpečnosti a spoľahlivosti pracovného prostredia?

  • Bezpečnosť: minimalizujú riziko úrazov.
  • Prevencia porúch: predchádzajú závažným problémom.
  • Dlhodobá spoľahlivosť: zvyšujú životnosť spotrebičov.
  • Dodržiavanie právnych predpisov: zabezpečujú súlad s legislatívou.
  • Zníženie nákladov: predchádzajú drahým opravám.
  • Zlepšenie efektivity: zabezpečujú plynulý chod pracovného prostredia.
Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

Veronika Michalková-img