Mám záujem o cenovú ponuku.

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je súbor opatrení, ktoré majú za cieľ predchádzať pracovným úrazom, chorobám z povolania a iným poškodeniam zdravia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci. BOZP je dôležitá pre všetkých zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj pre širokú verejnosť.

Zákon o BOZP

Zákon o BOZP (č. 124/2006 Z. z.) stanovuje základné povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov v oblasti BOZP. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby boli všetky činnosti vykonávané v bezpečných a zdravých pracovných podmienkach. Zamestnanec je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny zamestnávateľa.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť nasledovné:

Vypracovanie a aktualizáciu bezpečnostného programu. Vyškolenie zamestnancov v oblasti BOZP. Poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Kontrolu pracovných podmienok. Vykonávanie opatrení na odstránenie rizík.