BEXPO
BEXPO

Spĺňate všetky svoje povinnosti?

Overte si, či spĺňate všetky svoje povinnosti a máte vypracovanú potrebnú dokumentáciu k BOZP a OPP. Vyplňte dotazník alebo ​nás priamo kontaktujte​.

 

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

  Zamestnávate vo vašej firme zamestnancov?
  (Okrem zamestnancov v rámci pracovného pomeru sa za zamestnanca považuje aj obdobný
  pracovnoprávny vzťah – dohoda o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci
  študentov, študent na praxi a iné)


  ÁnoNie


  Vykonávate povinné oboznamovanie a školenie zamestnancov v oblasti BOZP pred nástupom
  na pracovisko a počas výkonu práce?


  ÁnoNie


   
   

  Máte vypracovanú a zavedenú túto dokumentáciu k BOZP?

  Dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami


  ÁnoNie


  Určenie bezpečných pracovných postupov pre všetky činnosti


  ÁnoNie


  Koncepcia politiky BOZP a program realizácie koncepcie politiky BOZP


  ÁnoNie


  Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám


  ÁnoNie


  Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy


  ÁnoNie


  Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom


  ÁnoNie


  Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia
  rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia


  ÁnoNie


  Evidencia o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)


  ÁnoNie


  Zákaz fajčenia na pracoviskách


  ÁnoNie


  Vnútorný predpis - zabezpečovanie pitného režimu


  ÁnoNie


  Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné
  oboznamovanie zamestnancov


  ÁnoNie


  Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie a vzniku poškodenia zdravia


  ÁnoNie


   
   

  Ochrana pred požiarmi (OPP)

  Vykonáva vo vašej firme technik požiarnej ochrany pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky so zápisom do požiarnej knihy?


  ÁnoNie


  Vykonávate povinné oboznamovanie a školenie zamestnancov v oblasti OPP pred nástupom na pracovisko a počas výkonu práce?


  ÁnoNie


  Ma váš priestor viac ako 100 m2 a zároveň v ňom pracuje viac ako 5 zamestnancov?


  ÁnoNie


   
   

  Máte vypracované tieto dokumenty / kontroly k OPP?

  Požiarna identifikačná karta


  ÁnoNie


  Požiarny poriadok pracoviska


  ÁnoNie


  Požiarne poplachové smernice


  ÁnoNie


  Požiarny evakuačný plán


  ÁnoNie


  Požiarna kniha


  ÁnoNie


  Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru


  ÁnoNie


  Doklady o kontrole požiarnych zariadení (hasiace prístroje, hydranty...)


  ÁnoNie


  Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi


  ÁnoNie


  Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok


  ÁnoNie


  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby


  ÁnoNie


   
  Vaše údaje
   
  Chcem sa prihlásiť na odber noviniek