Dotazník na kontrolu stavu BOZP a OPP.

Vyplňte dotazník nižšie, ak si chcete overiť, či máte vo vašej firme vypracované všetky potrebné dokumenty, alebo nás pre riešenie priamo kontaktujte.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávate vo vašej firme zamestnancov?
(Mimo zamestnancov v rámci pracovného pomeru sa za zamestnanca považuje aj obdobný pracovnoprávny vzťah – dohoda o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov, študent na praxi a iné)


ÁnoNie


Vykonávate povinné oboznamovanie a školenie zamestnancov v oblasti BOZP pred nástupom na pracovisko a počas výkonu práce?


ÁnoNie


 
 

Máte vypracované a zavedené tieto dokumenty?

Dokument o posúdení rizika pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami?


ÁnoNie


Určenie bezpečných pracovných postupov pre všetky činnosti?


ÁnoNie


Koncepcia politiky BOZP a program realizácie koncepcie politiky BOZP?


ÁnoNie


Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám


ÁnoNie


Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy


ÁnoNie


Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom


ÁnoNie


Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia


ÁnoNie


Evidencia o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov


ÁnoNie


Zákaz fajčenia na pracoviskách


ÁnoNie


Vnútorný predpis - zabezpečovanie pitného režimu


ÁnoNie


Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov


ÁnoNie


Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie


ÁnoNie


 
 

Ochrana pred požiarmi

Vykonáva vo vašej firme technik požiarnej ochrany pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky so zápisom do požiarnej knihy?


ÁnoNie


Vykonávate povinné oboznamovanie a školenie zamestnancov v oblasti OPP pred nástupom na pracovisko a počas výkonu práce?


ÁnoNie


Ma váš priestor viac ako 100m2 a zároveň v ňom pracuje viac ako 5 zamestnancov?


ÁnoNie


 
 

Máte vypracované tieto dokumenty / kontroly?

Požiarna identifikačná karta


ÁnoNie


Požiarny poriadok pracoviska


ÁnoNie


Požiarne poplachové smernice


ÁnoNie


Požiarny evakuačný plán


ÁnoNie


Požiarna kniha


ÁnoNie


Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru


ÁnoNie


Doklady o kontrole požiarnych zariadení (hasiace prístroje, hydranty...)


ÁnoNie


Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi


ÁnoNie


Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok


ÁnoNie


Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby


ÁnoNie


 
Vaše údaje
 
Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru