Mám záujem o cenovú ponuku.

Elektrické ručné náradie je nevyhnutnou súčasťou domácností a pracovísk, ale jeho bezpečnosť si vyžaduje osobitnú pozornosť. Je preto nevyhnutné rešpektovať bezpečnostné postupy a dodržiavať pokyny výrobcu počas ich využívania.

Elektrické ručné náradie s vyšším prúdom a napätím sa považuje za špecifické technické zariadenia, na ktoré sa vzťahuje povinnosť pravidelných revízií a kontrol zo strany prevádzkovateľov na zabezpečenie ich bezpečnej prevádzky. 

Legislatívne predpisy týkajúce sa revízie ručného náradia

OP a OS elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600:1996  - „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania„. Tieto legislatívne dokumenty stanovujú postupy a lehoty pre vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia, zabezpečujúc tak bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s týmito zariadeniami.

Revízie zahŕňajú všetky ručné elektrické zariadenia používané v priemysle, výrobných halách, dielňach a podobne, ako sú brúsky, píly, vŕtačky, frézy a leštičky, kosačky,...

Každý zamestnávateľ, vrátane prevádzkovateľov alebo prenajímateľov objektov, má zákonitú povinnosť zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky (OP a OS) alebo revízie a kontroly na všetkých elektrických zariadeniach, vrátane ručného náradia. Týmto opatrením sa zabezpečuje základná bezpečnosť pracovníkov pred možným rizikom elektrického úrazu.

Elektrické ručné náradie delí do troch skupín podľa pracovného využitia:

Skupina A: náradie používané len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne)

Skupina B: náradie používané často, ale krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)

Skupina C: náradie používané často a dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín ročne)

Pracujte s istotou - Profesionálne revízie ručného náradia

Naša firma ponúka odborné revízie ručného náradia podľa platných noriem a predpisov, ktoré zahŕňajú dôkladnú kontrolu a testovanie zariadení.

V rámci revízie vykonávame vizuálnu kontrolu, počas ktorej preskúmame náradie na prípadné viditeľné defekty či poškodenia. Následne realizujeme merania a skúšky elektrických parametrov a funkčnosti, aby sme overili ich zhodu s normami a hodnotami. Výsledky revízie sú zachytené v podobe komplexnej revíznej správy, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o stave náradia a výsledkoch testov.

Revízie sa vykonávajú v nasledujúcich prípadoch:

  • vždy po vykonanej oprave
  • po každej predpokladanej alebo zistenej poruche
  • pravidelne v stanovených lehotách podľa príslušných noriem a predpisov

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia sú definované v norme STN 33 1600.

Bezpečnosť na prvom mieste

Revízie a kontroly ručného náradia pomáhajú minimalizovať riziko požiarov, úrazov elektrickým prúdom a porúch zariadení. S našimi službami môžete mať istotu, že vaše zariadenia budú v bezpečnom stave a pripravené na bezproblémové používanie.

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte

Máte otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našich službách? Neváhajte a kontaktujte nás! Naša profesionálna a priateľská zákaznícka podpora je tu pre vás, aby vám poskytla všetky potrebné informácie a pomohla vám s vašimi požiadavkami.

Nadežda Paulíková-img