Mám záujem o cenovú ponuku.

Elektrické ručné náradie je nevyhnutnou súčasťou domácností a pracovísk, ale jeho bezpečnosť si vyžaduje osobitnú pozornosť. Je preto nevyhnutné rešpektovať bezpečnostné postupy a dodržiavať pokyny výrobcu počas ich využívania.

Elektrické ručné náradie s vyšším prúdom a napätím sa považuje za špecifické technické zariadenia, na ktoré sa vzťahuje povinnosť pravidelných revízií a kontrol zo strany prevádzkovateľov na zabezpečenie ich bezpečnej prevádzky. 

Legislatívne predpisy týkajúce sa revízie ručného náradia

OP a OS elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600:1996  - „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania„. Tieto legislatívne dokumenty stanovujú postupy a lehoty pre vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia, zabezpečujúc tak bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s týmito zariadeniami.

Revízie zahŕňajú všetky ručné elektrické zariadenia používané v priemysle, výrobných halách, dielňach a podobne, ako sú brúsky, píly, vŕtačky, frézy a leštičky, kosačky,...

Každý zamestnávateľ, vrátane prevádzkovateľov alebo prenajímateľov objektov, má zákonitú povinnosť zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky (OP a OS) alebo revízie a kontroly na všetkých elektrických zariadeniach, vrátane ručného náradia. Týmto opatrením sa zabezpečuje základná bezpečnosť pracovníkov pred možným rizikom elektrického úrazu.

Elektrické ručné náradie delí do troch skupín podľa pracovného využitia:

Skupina A: náradie používané len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne)

Skupina B: náradie používané často, ale krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)

Skupina C: náradie používané často a dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín ročne)

Pracujte s istotou - Profesionálne revízie ručného náradia

Naša firma ponúka odborné revízie ručného náradia podľa platných noriem a predpisov, ktoré zahŕňajú dôkladnú kontrolu a testovanie zariadení.

V rámci revízie vykonávame vizuálnu kontrolu, počas ktorej preskúmame náradie na prípadné viditeľné defekty či poškodenia. Následne realizujeme merania a skúšky elektrických parametrov a funkčnosti, aby sme overili ich zhodu s normami a hodnotami. Výsledky revízie sú zachytené v podobe komplexnej revíznej správy, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o stave náradia a výsledkoch testov.

Revízie sa vykonávajú v nasledujúcich prípadoch:

  • vždy po vykonanej oprave
  • po každej predpokladanej alebo zistenej poruche
  • pravidelne v stanovených lehotách podľa príslušných noriem a predpisov

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia sú definované v norme STN 33 1600.

Bezpečnosť na prvom mieste

Revízie a kontroly ručného náradia pomáhajú minimalizovať riziko požiarov, úrazov elektrickým prúdom a porúch zariadení. S našimi službami môžete mať istotu, že vaše zariadenia budú v bezpečnom stave a pripravené na bezproblémové používanie.

Contact us

Write us a message or call us

Do you have questions or would you like to learn more about our services? Do not hesitate to contact us! Our professional and friendly customer support is here to provide you with all the information you need and help you with your requirements. need and help you with your requirements

Klaudia Bartošová-img