Služby BOZP – bezpečnosť práce

BOZP (bezpečnostnotechnická služba), autorizovaný bezpečnostný technik

Naša BOZP služba pre Vás zabezpečí najmä:

 • Zabezpečenie služieb autorizovaného bezpečnostného technika
 • Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, pracovného prostredia a hygieny práce
 • Posúdenie rizika a vypracovanie písomneho dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov a vybavenie všetkých úradných povinností súvisiacich so vznikom pracovného úrazu
 • Vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP na pracovisku
 • Príprava školení v oblasti BOZP

Medzi dokumentáciu bezpečnosti práce patrí:

 • Politika BOZP a program realizácie politiky bezpečnosti práce
 • Písomný dokument o posúdení rizika
 • Dokumentácia zo školení BOZP
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • Predpis zakazujúci užívanie alkoholu a drog, s tým súvisiace určenie okruhu osôb oprávnených vykonať kontrolu
 • Určenie spôsobu zabezpečovania pitného režimu pre zamestnancov
 • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Návrh OOPP a zoznam prideľovaných OOPP,
 • Evidenčná karta pridelených OOPP
 • Bezpečnostné a zdravotné značenie
 • Bezpečné pracovné postupy a prevádzkové poriadky BOZP

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať odborné poradenstvo v oblasti BOZP a usmerňovať zamestnávateľa v oblasti BOZP a pracovného prostredia.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru