Poskytujeme kompletné služby OPP ( Ochrana pred požiarmi )

Technik požiarnej ochrany, ochrana pred požiarmi, požiarne kontroly a dokumentácia OPP

K povinnostiam zamestnávateľa patrí aj zabezpečovanie starostlivosti o OPP (ochranu pred požiarmi) v priestoroch zamestnávateľa starostlivosť, vypracovať dokumentáciu a zabezpečiť pre zamestnancov školenia a odbornú prípravu (platí aj v prípade prenajatých priesotrov), zabezpečiť požiarne kontroly, odborne nazývané preventívne protipožiarne prehliadky.

Súčasťou OPP je aj vypracovanie dokumentácie OPP, vedenie dokumentácie v súlade so skutočným stavom a hlavne vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (požiarne kontroly), ktoré vykonáva technik požiarnej ochrany zápisom do požiarnej knihy.

Dokumentáciu a školenia pre zamestnancov pripravuje taktiež technik požiarnej ochrany s oprávnením od KR HaZZ a systém nastaví podľa podmienok zamestnávateľa.

 

Medzi základnú dokumentáciu OPP patrí:

 • požiarna identifikačná karta
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

Okrem základnej dokumentácie OPP klientovi pomôžeme s označením priestorov a pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo v oblasti OPP a usmerňovať zamestnávateľa v oblasti OPP.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás a radi Vám bezplatne poradíme.

Miroslav Ondruš – konateľ spoločnosti

+421 911 782 919
ondrus@bexpo.sk

Chcem sa prihlásiť k odoberaniu newsletteru