Mám záujem o cenovú ponuku.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre SVB

Počas povinných preventívnych protipožiarnych prehliadok ktoré vykonávame aj pre bytové domy sa okrem problémov ako je nábytok skladovaný v spoločných priestoroch, zamknuté únikové východy, alebo prekážky v únikových cestách stretávame aj so zvláštnym vedením dokumentácie. Častokrát sa stáva, že SVB má vedenú dokumentáciu, ktorá vôbec nie je predpísaná a predseda SVB bol presvedčený, že je to nutné a dokumentácia mu bola vypracovaná. Jedná sa hlavne o požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice alebo vedenie požiarnej knihy.

Pri bytových domoch nie sú tieto dokumenty potrebné, takže za ne ani nemusí SVB platiť. V zmysle legislatívy sa kontrola preukazuje iba záznamom o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky podľa § 14 vyhlášky č. 121/2002.

Medzi ďalšie “nezhody” patrí nevhodné umiestnenie hasiacich prístrojov (rukoväť vo výške viac ako 1,5 m od podlahy čo je rozpor s vyhláškou č. 719/2002 Z. z.), alebo požiarne hydranty v nevyhovujúcom technickom stave, prípadne stav, keď vám technik zoberie hasiace prístroje alebo hadice na tlakovú skúšku a ponechá vás tak na pár dní bez možnosti hasenia v prípade požiaru.

Pre pomoc v oblasti BOZP a OPP kontaktujte +421 911 782 919