Mám záujem o cenovú ponuku.

Kto musí mať zabezpečené BOZP a OPP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP, alebo PO) sú frázy ktoré asi každý poznáme a rezonujú našou spoločnosťou už dlho.

Prečo by som mal mať dokumentáciu a školenia týkajúce sa BOZP a OPP?

Dokumentáciu, školenia, zabezpečenie pravidelných preventívnych kontrol stavu BOZP a OPP a iné povinnosti musí v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona ochrany pred požiarmi plniť každý zamestnávateľ, či už zamestnáva jedného, alebo tisíc zamestnancov. Odhliadnuc od zákonných povinností, bezpečnostnotechnická služba s dobrým autorizovaným bezpečnostným technikom a technik požiarnej ochrany nie je len prevencia úrazov a požiarov, ale v nemalej miere vie pomôcť s rozvrhnutím priestorov a zariadení a ušetriť nie len čas, ale aj peniaze.

Dôvodom je aj trestnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa, ktorá sa netýka len pokút, ale v prípade závažných pracovných úrazov alebo pochybení zo strany ochrany pred požiarmi môže dôjsť až k odňatiu slobody.

Čo potrebuje mať zabezpečené právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ zamestnávajúci jedného a viac zamestnancov?

Každá spoločnosť, ktorá má jedného a viac zamestnancov, musí mať zo zákona zmluvný vzťah s bezpečnostnotechnickou službou a technikom požiarnej ochrany, napríklad so spoločnosťou BEXPO s.r.o. Autorizovaný bezpečnostný technik, bezpečnostnotechnická služba a oprávnenie na výchovu a vzdelávanie sú oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce a technik požiarnej ochrany je osvedčenie od krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru.

Týka sa to aj firmy, ktorá nemá zamestnancov na TPP, ale iba pracovníkov na dohodu a brigádnikov?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO, a iné povinnosti musia mať splnené všetci zamestnanci, pracovníci na dohodu a brigádnici od prvého pracovného dňa.

Sme v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj nás povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení?

Podnikanie v prenajatých priestoroch zamestnávateľa nezbavuje plniť povinnosti na úseku BOZP a PO.

Toto je jeden z najčastejších omylov, prenajímateľ má ohľadom prenajatých priestorov iba pár povinností, ktorých sa vo väčšine prípadov aj tak zbaví presunutím na nájomcu, toto sa však vôbec netýka BOZP, to má na starosti vždy zamestnávateľ. Prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za bezpečnosť práce na pracoviskách nájomcov. Zamestnávatelia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú sami a na vlastné IČO. Prenajímateľ niektoré z povinností plní iba v ojedinelých prípadoch a väčšinou sa to týka spoločných priestorov.

Takže podnikanie v prenajatých priestoroch zamestnávateľa nezbavuje povinností na úseku BOZP a PO.

V ojedinelých prípadoch je v zákone výnimka na pár povinností týkajúcich sa ochrany pred požiarmi. Kontaktujte nás pre bezplatnú cenovú ponuku a bezplatný audit stavu BOZP a PO alebo iné informácie na čísle +421 911 782 919.