Počas povinných preventívnych protipožiarnych prehliadok ktoré vykonávame aj pre bytové domy sa okrem problémov ako je nábytok skladovaný v spoločných priestoroch, zamknuté únikové východy, alebo prekážky v únikových cestách stretávame aj so zvláštnym vedením dokumentácie. Častokrát sa stáva, že SVB má vedenú dokumentáciu, ktorá vôbec nie je predpísaná a predseda SVB bol presvedčený, že je to nutné a dokumentácia mu bola vypracovaná. Jedná sa hlavne o požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice alebo vedenie požiarnej knihy.

Veľa spoločností aj v dnešnej dobe posiela svojich zamesnancov na školenia “referentských vodičov”, ktoré im ponúkajú autoškoly alebo vzdelávacie agentúry a presviedčajú ich o tom, že je toto školenie je potrebné. Či už tak robia účelovo, alebo je to iba nepochopenie právnych predpisov ťažko povedať, však je jasné, že legislatíva pojem "vedenie vozidla referentským spôsobom" nepozná. Takže odpoveď na otázku či je potrebné školenie referetských vodičov je je jednoznačné NIE.

Dôvodom tohto tvrdenia je aj to, že každý jeden zamestnávateľ je povinný oboznamovať svojich zamestnancov, resp. Vykonávať pre nich oboznamovanie a školenia na úseku BOZP a OPP, ktorého súčasťou sú aj základné informácie o vedení vozidla a zákone o cestnej premávke. Tieto školenia (oboznámenia) pre zamestnancov môže zamestnávateľ vykonávať prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo špecializovanými spoločnosťami ktoré sú držiteľmi potrebných oprávnení a tieto informácie o vedení motorového vozidla môžu byť súčasťou bežného oboznámenia o BOZP a OPP. Vzdelávanie zamestnancov vrátane vodičov je teda v možné robiť vlastnými zamestnancami, alebo dodávateľsky, spoločnosťou ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

S výrobkami označenými značkou CE sa stretávame každý deň. Táto značka potvrdzuje, že produkt ňou označený spĺňa legislatívne a bezpečnostné požiadavky potrebné na uvedenie do užívania v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Originál značka CE (naľavo) je oficiálna značka určená na certifikáciu výrobkov spĺňajúcich technické predpisy z oblasti posudzovania zhody, značka vpravo udajný šikovný výmysel čínskych obchodníkov ako predávať necertifikované výrobky v EU.

Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky prispôsobiť vašim potrebám. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich použitím.